Silownia sportowa otwarta po wakacjach!!!

Informujemy, ze silownia parafialna  jest juz po wakacjach otwarta. Silownia jest prowadzona pod patronatem Stowarzyszenia. Siłownia jest otwarta  od poniedziałku do piątku w godziniach 17.00- 21.00 a w soboty w godzinach 10.00 -12.00. Zapisy podczas godzin otwarcia silowni. Od września miesięczny karnet na silownie ( bez względu na ilość wejść w miesiącu ) wynosi 20 PLN od osoby.

 REGULAMIN  KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA.

1. Siłownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00- 21.00, w sobotę w godzinach 10.00 -16.00.

 2. Przed skorzystaniem z siłowni należy się zapoznać z regulaminem.

3. Wszystkie osoby korzystające z siłowni winny obowiązkowo podporządkować się

przepisom regulaminu.

4. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu mogą być usuwane z obiektu.

5. Wszystkich korzystających z urządzeń treningowych obowiązuje strój i obuwie

sportowe.

6. Dzieci do lat 14 mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie pod nadzorem

opiekunów prawnych w dni powszednie maksymalnie do godziny 19.00.

7. Jednocześnie z urządzeń siłowni może korzystać nie więcej niż 8 osób.

8. W siłowni obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zaleceń dotyczących

bezpieczeństwa zawartych w regulaminie siłowni.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI.

1. Ćwiczący musi posiadać w trakcie ćwiczeń ręcznik, który powinien rozkładać na

oparciach urządzeń.

2. Ćwiczący musi posiadać strój sportowy i czyste obuwie sportowe.

3. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania

bezpieczeństwa, korzystający winien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z

którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt

upoważnionej osobie.

4. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w

miejscu, w którym zostały one ustawione.

5. Zabrania się korzystającym z siłowni przestawiania urządzeń treningowych,

wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.

6. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe, z których korzystano winny być

pozostawione w należytym stanie technicznym.

7. Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną

odpowiedzialność.

8. Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii „Poczekajka” nie zapewnia fachowej opieki instruktorskiej na siłowni.

 

 

 

 

 

 

9.  Pierszeństwo w korzystaniu z siłowni mają osoby posiadające ważne wejściówki oraz rezerwacje.

 

 

 

 

 

 

 

 

III.ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY.

1. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp.

pozostawione w siłowni – Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii „Poczekajka” nie ponosi odpowiedzialności.

2. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z

instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości

szkody.

3. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni i

zaleceń dotyczących bezpieczeństwa – Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii „Poczekajka” nie ponosi odpowiedzialności.