„Rymcerze” na Poczekajce - 02.03.2016 r.

W środę 2 marca w ramach rekolekcji dla Gimnazjum zapraszamy na spotkanie w ramach projektu profilaktycznego „Nie zmarnuj Swego Życia„. Spotkanie odbędzie się o godzinie 11.00 w amfiteatrze na Poczekajce.

Wydarzenie realizowane jest przez Franciszkańskie Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie w ramach projektu „Z Kulturą do Nieba” – V edycja. Wydarzenie organizowane są dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin.

 

 

 Patronat honorowy objęli:

 O.Andrzej Kiejza –  Minister Prowincjalny 

    

  

 

 

 

 

 

Rap­erzy prowadzą spotka­nia z ucz­ni­ami i zachę­cają: „Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia”!
W lat­ach 2013–2015 byli w 265 placówkach w Polsce i za granicą, dotar­liśmy do ponad 160 tysięcy uczniów.  
 

Współczesna młodzież jest pogu­biona, a bez właś­ci­wych auto­ry­tetów i zasad moral­nych — może zmarnować swoje życie. Pod wpły­wem nieod­powied­niego towarzystwa młodzież coraz częś­ciej i śmielej sięga po uży­wki takie jak papierosy, alko­hol, narko­tyki, „dopalacze”, chcąc zaim­ponować rówieśnikom…  

Dostrze­ga­jąc te prob­lemy, z inic­jatywy Apos­tol­skiego Ruchu Wiary, Bęsia i Dj Yonasa, pow­stał ten pro­jekt. Jest on oparty na doświad­czeni­ach walki z nałogami prowadzą­cych połąc­zony z kon­certem z wartoś­ci­ami chrześ­ci­jańskimi.   

Spotka­nia prowadzą Bęsiu i Dj Yonas (RYM­cerze)
Komu­nikują się z młodzieżą w wieku 12–19 lat bez zadę­cia i patosu, „ich językiem”.
 

 

Cel pro­jektu

 

Celem pro­jektu jest pro­fi­lak­tyka uza­leżnień, uświadomie­nie zagrożeń związanych z uży­wkami, zmi­ana postawy u młodzieży, zachęce­nie do rozwi­jania zain­tere­sowań, przed­staw­ie­nie wartości chrześ­ci­jańs­kich. 

 

Co obe­j­muje spotkanie?

— skuteczną pro­fi­lak­tykę przez his­to­rie włas­nych zma­gań z uza­leżnieni­ami pod hasłem „Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia”
— dynam­iczne, akty­wne, uświadami­a­jące spotkanie w formie mini-wykładów i hip-hopowej muzyki
— inter­akcje z młodzieżą –konkurs freestyle
— wspar­cie Grona Ped­a­gog­icznego
— pro­mocja muzyki z wartoś­ci­ami chrześ­ci­jańskimi
— pro­mocja uni­w­er­sal­nych wartości w życiu