RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii „POCZEKAJKA” w Lublinie, adres: Al. Kraśnicka 76 20-718 Lublin

2.      Dane kontaktowe: nr tel. 885 75 75 01, email: stowarzyszeniepoczekajka@poczekajka.pl

3.      Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

4.      Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:

–     ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,

–     ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

–     Kodeksu postępowania cywilnego,

–     Kodeksu cywilnego,

–     Statutu Stowarzyszenia.

5.      W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.

6.      Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich  lub organizacji międzynarodowych.

7.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.      Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych oraz  przenoszenia danych. 

9.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

11.   Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.